LANG: ENG | NEP

आ.व. २०७७/०७८ मा जुनियर नापी तालिम (विभागीय) संचालन हुने सम्बन्धी सूचना ।

Published Date:10th-Nov-2020

यस केन्द्रको चालु आ.व. २०७७/०७८ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार २४ जना नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनंकित प्रथम तथा द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीहरुलाई ज्येष्ठताको आधारमा १२ महिना अवधिको जुनियर नापी तालिम (विभागीय) संचालन हुने भएकोले सो सम्बन्धी सुचना र आवेदन फाराम यस केन्द्रको Web page को Download खन्डबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।

http://www.lmtc.gov.np/downloads/combined-suchana.pdf