LANG: ENG | NEP

Event Archives

कार्यक्रमको नाम अबधि शुरु हुने मिति अन्तिम मिति कार्यक्रम स्थान जिम्मेवार व्यक्ति कैफियत
GIS तालिम २ हप्ता 2077-11-18 2077-11-23 प्रदेश १ प्र. संजीवन श्रेष्ठ सम्पन्न
Open Source Software- LA सम्बन्धि तालिम २ हप्ता 2077-2-1 2077-2-11 केन्द्र प्राङ्गण प्र. विनोद हुमागाई
प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम ७ दिन 2076-4-19 2076-4-24 केन्द्र प्राङ्गण नि टंक प्रसाद दाहाल सम्पन्न
GPS/UAV तालिम २ हप्ता 2076-5-8 2076-5-20 केन्द्र प्राङ्गण प्र. संजीवन श्रेष्ठ सम्पन्न
नापी अधिकृत तहको लागि Professional Course on Geomatics- सेवाकालिन तालिम ३० कार्य दिन 2076-5-1 2076-6-7 केन्द्र प्राङ्गण नि. लेखनाथ दाहाल सम्पन्न
उच्च पदस्थ पदाधिकारहरुको लागि पनु र्ताजगी कार्यक्रम २ दिन 2076-4-14 2076-4-18 केन्द्र प्राङ्गण नि टंक प्रसाद दाहाल सम्पन्न