Today: 2018/08/21
Government of Nepal
Ministry of Land Management, Cooperatives and Poverty Alleviation
Land Management Training Centre Dhulikhel, Kavre, Nepal
Nepali national flag

लिखित परिक्षाबाट प्राप्त कुल अंकको मेरिट लिस्टका आधारमा छनौट गरिने व्यहोरा

Published Date:25th-Jun-2017

यस केन्द्रले आ.व. २०७४।०७५ का लागी लिने "जुनियर नापी तालिम कार्यक्रम" का लागी प्रशिक्षार्थीहरु छनौट गर्दा लिखित परिक्षाबाट प्राप्त कुल अंकको मेरिट लिस्टका आधारमा छनौट गरिने व्यहोरा सुचित गरिन्छ ।

  • GPO Box No.: 12695
  • Dhulikhel, Kavre, Nepal
  • +977-011-415055
  • Fax: +977-011-415078
  • info@lmtc.gov.np
  • http://lmtc.gov.np/