Today: 2018/08/21
Government of Nepal
Ministry of Land Management, Cooperatives and Poverty Alleviation
Land Management Training Centre Dhulikhel, Kavre, Nepal
Nepali national flag

डिप्लोमा तहका लागि CTEVT द्वारा न्युनतम योग्यता संसोधन

Published Date:13th-Jul-2016

डिप्लोमा तहका लागि CTEVT द्वारा न्युनतम योग्यता संसोधन भएको छ, जसअनुसार संसोधित आवश्यक योग्यताअनुसार Maths, Science र English मा क्रमश: C, C र D+ आवश्यक पर्नेछ। संसोधित न्युनतम योग्यताअनुसार सबै बिकास क्षेत्रमा Diploma in Geomatics Engineering कार्यक्रमको लागि फाराम बुझ्ने बुझाउने व्यवस्था मिलाउनुहुन सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ

Similar Topics

  • GPO Box No.: 12695
  • Dhulikhel, Kavre, Nepal
  • +977-011-415055
  • Fax: +977-011-415078
  • info@lmtc.gov.np
  • http://lmtc.gov.np/