Today: 2018/05/20
Government of Nepal
Ministry of Land Reform and Management
Land Management Training Center Dhulikhel, Kavre, Nepal
Nepali national flag

Diploma in Geomatics Engineering कार्यक्रममा आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप तथा परिक्षा संचालन मिति संशोधन सम्बन्धी जरुरी सूचना

Published Date:13th-Jul-2016
Diploma in Geomatics Engineering

Diploma in Geomatics Engineering कार्यक्रमको लागि आवेदन फाराम भर्ने अन्तिम मिति 2073 असार 28 भनी CTEVT बाट सुुचना प्रकाशन भएकोमा आवेदन फाराम भर्ने म्याद 2073 श्रावण 6 सम्मका लागि म्याद थप गरिएको हुँदा 2073 श्रावण 6 गतेसम्म आवेदन फाराम भर्सनु भराउनुहुन सबैलाई अनुरोध छ। प्रवेश परीक्षा 2073 श्रावण 12 गते बिहान हुनेछ।

Similar Topics

  • GPO Box No.: 12695
  • Dhulikhel, Kavre, Nepal
  • +977-011-661455
  • Fax: +977-011-662078
  • info@lmtc.gov.np
  • http://lmtc.gov.np/