Today: 2018/08/21
Government of Nepal
Ministry of Land Management, Cooperatives and Poverty Alleviation
Land Management Training Centre Dhulikhel, Kavre, Nepal
Nepali national flag

"Digital Cadastre तथा कार्यालय व्यबस्थापन तालीम (३० कार्यदिने सेवाकालीन तालीम)" सम्बन्धी सूचना । (सर्वेक्षक पदको लागी)

Published Date:6th-Aug-2018

यस केन्द्रको आ. व. ०७५/०७६ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम बमोजिम मिति २०७५।४।२८ देखी नापी विभागमा संचालन हुने ३० कार्य दिन अवधिको नेपाल ईन्जिनियरिंग सेवा, सर्भे समुह अन्तर्गत रा.प. अनंकित प्रथम श्रेणीका १५ जना कर्मचारीहरुको लागी दिईने "Digital Cadastre तथा कार्यालय व्यबस्थापन तालीम (३० कार्यदिने सेवाकालीन तालीम)" कार्यक्रमका लागी ईच्छुक महानुभावहरुले सम्बन्धित विभाग। निकाय तथा यस केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोला । सो को लागी आवश्यक मनोनयन फाराम केन्द्रको Website बाट Download गर्न सकिने छ ।

Similar Topics

  • GPO Box No.: 12695
  • Dhulikhel, Kavre, Nepal
  • +977-011-415055
  • Fax: +977-011-415078
  • info@lmtc.gov.np
  • http://lmtc.gov.np/