Today: 2018/05/20
Government of Nepal
Ministry of Land Reform and Management
Land Management Training Center Dhulikhel, Kavre, Nepal
Nepali national flag

सिनियर नापी तालिम शुरु मिति २०७३/०८/१७ गते हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोमा संशोधन

Published Date:28th-Oct-2016

यस केन्द्रवाट आ.व.२०७३/७४ मा संचालन हुने सिनियर नापी तालिम शुरु मिति २०७३/०८/१७ गते हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोमा संशोधन गरिएको व्यहोरा मिति २०७३/०७/०८ गतेको निर्णयानुसार अनुरोध छ।

Similar Topics

  • GPO Box No.: 12695
  • Dhulikhel, Kavre, Nepal
  • +977-011-661455
  • Fax: +977-011-662078
  • info@lmtc.gov.np
  • http://lmtc.gov.np/